Mythos 3

Tsubaki Scythe

Drypoint print - edition of 8

200 x 260

$450 framed

$300 unframed