Mythos 4

Tsubaki Scythe

Drypoint print - 2/3

200 x 260

$450 framed

$300 unframed